Netwerk Mantelzorg Drenthe 'Een regionale agenda voor Drenthe'

Terug

Netwerk Mantelzorg Drenthe ‘Een regionale agenda voor Drenthe’

Geschreven op 13 juli 2022

“We weten dat er een budget is van 10 miljoen voor Mantelzorg. De oproep aan gemeenten is om dit gezamenlijk efficiënt in te zetten.”

In oktober vorig jaar is het Netwerk Mantelzorg Drenthe gestart: een samenwerking tussen CMO STAMM, Drents Platform Mantelzorg en de Provincie Drenthe. Het doel van het netwerk is; verbinden, inspireren en kennisdelen (halen en brengen). Ook is er een nauwe samenwerking met MantelzorgNL, die landelijke ontwikkelingen en de regio met elkaar verbindt. Dit Drentse regionale netwerk is uniek in Nederland.

CMO STAMM werkt samen met het Drents Platform Mantelzorg (DPM) om vraagstukken rond mantelzorg te verbeteren, zodat naasten en mantelzorgers passende ondersteuning en zorg krijgen. Het DPM behartigt de belangen van de mantelzorgcontactpunten en -coördinatoren.

De opgave

Door de vergrijzing zien we een toenemende vraag naar zorg en ondersteuning. Naast dat dit onbetaalbaar wordt, hebben we te maken met grote personeelstekorten. Ook zijn er minder mantelzorgers beschikbaar in de toekomst. Door de vergrijzing zullen er relatief veel mensen dementie krijgen, een lang ziekteproces met ook grote gevolgen voor familie en naasten. Het ministerie van VWS heeft recent duidelijk gemaakt dat de verpleeghuiscapaciteit in de komende jaren niet zal worden uitgebreid. Langer thuis wonen is de opgave (zie programma Langer Thuis). Mantelzorg wordt daarom steeds urgenter. Dit is mogelijk door met een goed aanbod passende respijtzorg te ontwikkelen, een basisfinanciering te realiseren voor respijtzorg en formele en informele zorg in samenspel goed te organiseren. Ook de bewustwording van het belang van mantelzorg moet worden vergroot in de samenleving.

Wat doen we?

De afgelopen maanden heeft het Mantelzorg Netwerk Drenthe een aantal regionale bijeenkomsten gehouden voor gemeenten, vrijwilligers, mantelzorgcoördinatoren, leden raad van advies en professionals van verschillende aanbieders. Ook het Zorgkantoor Zilveren Kruis is aangesloten over hun rol en de mogelijkheden rond respijtzorg vanuit de zorgverzekeringswet te duiden. Gezamenlijk is er voor 2022 een regionale agenda opgezet waarin is gekozen voor een aantal thema’s;

  1. Respijt – Logeerzorg (24 maart jl);
  2. Respijt Aan Huis (14 juli);
  3. Mantelzorg en werk (najaar);
  4. Lokale samenwerking en de maatschappelijke waarde van mantelzorg (najaar). 

Wat zien we?

De zoektocht van mantelzorgers en naasten voor logeerzorg is dramatisch en kan maanden duren. Respijt Aan Huis is in Drenthe beschikbaar, maar nog erg weinig. De bekendheid en informatievoorziening hierover kan beter. Respijtzorg is en blijft maatwerk (er zijn verschillende doelgroepen).

Op dit moment gaan alle planbare bedden (vorm van respijt) naar crisis/spoed, waardoor mantelzorgers geen adempauze kunnen krijgen. Er zijn wel goede voorbeelden, zoals het logeerhuis in Wijdewormer. Het Netwerk Mantelzorg Drenthe is op zoek naar enthousiaste partijen die dit ook voor Drenthe willen opzetten. Verder is er een dringend advies om spoed en planbare respijt onder te brengen bij het Coördinatie Punten Tijdelijk verblijf.

In Drenthe lopen 4 pilots op het gebied van Mantelzorg, te weten in Hoogeveen, Assen, Meppel en Midden-Drenthe. De insteek van Hoogeveen is mantelzorg en werk, waarbij Assen en Meppel hebben gekozen voor het verbeteren van de lokale samenwerking en toegang. In Midden-Drenthe loopt een pilot rond Mantelzorg en depressie. Eind dit jaar worden de uitkomsten van de pilot gedeeld.

We weten dat er een budget is van 10 miljoen voor Mantelzorg. De oproep aan gemeenten is om dit gezamenlijk efficiënt in te zetten. Helaas hebben gemeenten (nog) onvoldoende opbrengst van het versterken van mantelzorg. De maatschappelijke waarde is wel groot. Op dit moment is het ministerie in voorbereiding van een Mantelzorg Agenda. Het Netwerk Mantelzorg Drenthe zal de opbrengsten en knelpunten rond mantelzorg in Drenthe adresseren richting het landelijke. In september wordt de Mantelzorg Agenda door het kabinet gepresenteerd.

Lees ons artikel van afgelopen maart 'Mantelzorg en respijt: een adempauze voor mensen die voor een ander zorgen 

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers