Drenthe investeert in eigen Sportmonitor

Terug

Drenthe investeert in eigen Sportmonitor

Geschreven op 5 april 2022

“Drenten bewegen steeds vaker blijkt uit de cijfers die de sportmonitor Drenthe laat zien.”

Door de veranderingen in het sportlandschap is het belangrijk om inzichtelijk te maken wat sport doet. Het belang van goede cijfers als onderbouwing voor gerichte keuzes wordt alleen maar groter. De gehele sportsector in Drenthe, zowel beleid als uitvoering, heeft behoefte aan data over sport en bewegen in Drentse gemeenten. Daarom is de Sportmonitor Drenthe in 2021 in het leven geroepen. Trendbureau Drenthe voert de monitor samen met SportDrenthe uit, mede gefaciliteerd door provincie Drenthe.

Ga direct naar de Sportmonitor Drenthe

De samenleving is sterk in ontwikkeling en dit raakt natuurlijk ook de sport in Drenthe. Sport in Drenthe heeft te maken met allerlei uitdagingen. Hoe zorgen we voor een veilige en positieve sportcultuur? Zijn sportaccommodaties nog wel rendabel te houden? Hoe gaan we om met anders georganiseerde sport? Zijn onze sportverenigingen nog wel vitaal genoeg? Sport kan bijdragen aan preventieve gezondheid, sociale inclusie, leefbaarheid in wijken, economische ontwikkeling. Hoe kan beleid, maar kunnen ook de betrokken professionals en vrijwilligers, voldoende voorbereid zijn op deze uitdagingen en de sport in Drenthe toekomstbestendig maken en houden?

Vanuit meten en weten naar actie en resultaat

De Sportmonitor Drenthe is bedoeld om de kracht van sport optimaal te duiden, benutten, ontwikkelen en verbeteren. De monitor sluit aan op wat gebruikers nodig hebben om beleid, strategie en uitvoering goed vorm te geven om sport en bewegen in Drenthe toekomstbestendig te maken. Met de sportmonitor kunnen we gezamenlijk beter onderbouwde besluiten nemen op basis van cijfers en feiten.

In de Sportmonitor brengen wij de kennis samen over de trends en ontwikkelingen. Op dit moment bevat de Sportmonitor cijfers over het aantal mensen dat wekelijks sport per Drentse gemeente en per wijk en het aantal mensen dat voldoet aan de landelijke beweegrichtlijn per Drentse gemeente en per wijk (Gezondheidsraad, 2017). Daarbij zijn ook trends tussen 2012 en 2020 inzichtelijk gemaakt. Deze cijfers worden de komende maanden in fases aangevuld met meer cijfers over sport en bewegen in Drenthe. Zoals de vitaliteit v/d sportverenigingen in Drenthe, de impact van de inzet van buurtsportcoaches, sport- en beweegaanbod, sport- en bewegen met een beperking, beweegvriendelijke omgeving en beleid. In de loop van het jaar komt elke 2 maanden informatie op de website over deze thema’s.

Een belangrijk onderdeel van de Sportmonitor zijn de ervaringen uit de regio zelf: van inwoners en de sportprofessionals. Binnenkort wordt de Sportmonitor aangevuld met de ervaringen van Drentse inwoners met sport en bewegen via Het Drents Panel. En de ervaringen van buurtsportcoaches over hun inzet en de ontwikkelingen op provinciaal en lokaal sportgebied.

Het verhaal achter de cijfers is essentieel!

Het verzamelen van de cijfers en ervaringen over sport en bewegen dient als basis voor het gesprek met beleidsambtenaren en de sportprofessionals zodat de cijfers daadwerkelijk worden gebruikt als input voor beleid en uitvoering. Om bij te sturen, om te leren en om te ontwikkelen. Dit doen we via lerende netwerken die een aantal keren per jaar bij elkaar komen om kennis uit te wisselen en gezamenlijk te duiden wat we in de cijfers zien. Wat kan de verschillen tussen gemeenten op het gebied van het sportgedrag van inwoners verklaren? Bijvoorbeeld, in hoeverre spelen sociaal economische verschillen en/of achterstanden een rol? Maar het kan hierbij ook gaan over de lokale subculturen van inwoners of het beschikbare aanbod van voorzieningen, beweegvriendelijke omgeving e.d.  Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen met een lagere sociaal-economische positie en een hogere leeftijd over het algemeen minder (kunnen) sporten en hun gezondheid minder positief ervaren. Wat kunnen we van elkaar leren en aan welke knoppen kunnen gemeenten draaien om het sportgedrag van hun inwoners verder te verbeteren? Daar gaan we gezamenlijk mee aan de slag!

Referentie gemeenten

Er zijn relatief grote demografische, economische en ruimtelijke verschillen binnen de provincie Drenthe waardoor het onderling vergelijken van de gemeenten een vertekend beeld kan geven.

Om dit te beperken, kun je in de Sportmonitor iedere gemeente vergelijken met vijf referentiegemeenten in Nederland. Deze referentiegemeenten komen overeen met elkaar als het gaat om mate van stedelijkheid, inwonersaantal en gemiddeld bruto inkomen per huishouden. Daarnaast zijn voor iedere Drentse gemeente trendlijnen zichtbaar gemaakt zodat er over de jaren heen ook vergelijkingen kunnen worden gemaakt binnen de eigen gemeente.

Binnenkort te verwachten resultaten:

  • In mei 2022 komen de resultaten beschikbaar over de uitvraag die is gedaan onder de Drentse inwoners over sport en bewegen, met behulp van Het Drents Panel.
  • In mei 2022 komen de resultaten beschikbaar over het vragenlijstonderzoek dat is gedaan onder alle buurtsportcoaches in Drenthe.
  • In juni 2022 worden de cijfers van de sportmonitor aangevuld.

Voor meer informatie over de sport en bewegen, volg het nieuws en de ontwikkelingen via de websites van Trendbureau Drenthe en SportDrenthe.

De sportmonitor is te vinden op:

https://trendbureaudrenthe.nl/sport-en-bewegen/sportmonitor-drenthe/

logo's

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers