Beleidsanalyse

Resultaten beleidsanalysetool

In het kader van de Regionale Sport Toekomstverkenning (RSTV) Drenthe hebben alle 12 gemeenten in Drenthe de beleidsanalysetool ingevuld. De belangrijkste resultaten omvatten:

 • Stand van zaken huidige beleidsnota’s sport en bewegen;
 • Mate van samenwerking met andere beleidsterreinen;
 • Belangrijkste beoogd resultaat van sportbeleid in de gemeenten;
 • Belangrijkste thema’s in gemeentelijk beleid sport en bewegen;
 • Thema’s waar op dit moment (ook) bovenlokaal/regionaal invulling aan wordt gegeven.

Huidige beleidsnota's sport en bewegen

Wat is een beleidsanalysetool? - meer informatie
De beleidsanalysetool is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in het huidige beleid. Naast het beleidsterrein sport worden ook aan sport en bewegen gerelateerde beleidsinspanningen op het terrein van gezondheid, gezondheidszorg, onderwijs, stedenbouw, infrastructuur en milieu meegenomen.

Uit de beleidsanalyse bleek dat 3 van de 12 gemeenten een actuele nota Sport en Bewegen hebben. In 4 gemeenten is sport en bewegen als thema opgenomen in domein overstijgende nota’s. Het thema sport en bewegen lijkt ook een plek te krijgen in steeds meer andere nota’s. Met name in nota’s op het gebied van sociaal domein/welzijn en gezondheid. In 4 gemeenten werd op het moment dat de beleidsanalysetool werd ingevuld gewerkt aan een nieuwe nota Sport en Bewegen. Dit was in Borger-Odoorn, Coevorden, Meppel en Midden-Drenthe.

 

Mate van samenwerken met andere beleidsterreinen

De meeste Drentse gemeenten werken samen in het bepalen van sport- en beweegbeleid. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar samenwerking met de beleidsdomeinen gezondheid, onderwijs en welzijn.

Belangrijkste beoogde resultaat sport- en beweegbeleid

Uit de beleidsanalyse bleek dat bevorderen van gezondheid het belangrijkste beoogd resultaat is van het sportbeleid bij gemeenten. Dit stond bij 6 gemeenten op de eerste plaats, bij 4 gemeenten op de tweede plaats en bij 2 gemeenten op de derde plaats. Een duidelijke nummer twee is het bevorderen van bewegen in de openbare ruimte. Daarnaast bleek economische impact niet of van beperkt belang te zijn in de regio Drenthe.

Thema's in gemeentelijk sport- en beweegbeleid in Drenthe

Bovenstaande figuur geeft de belangrijkste thema’s weer voor gemeentelijk sport- en beweegbeleid in Drenthe. De twee belangrijkste thema’s zijn de gezondheidswaarde van sport en bewegen / actieve leefstijl en sport en beweegstimulering. In het verleden (bron: landelijke Monitor Lokaal Sportbeleid, 2016) was sportaccommodaties het belangrijkste thema.

Thema's met invulling (deels) bovenlokaal/regionaal

Aan de gemeenten is ook gevraagd welke thema’s met name bovenlokaal of regionaal zouden moeten worden opgepakt. De antwoorden die door gemeenten werden gegeven in de beleidsanalysetool waren zeer divers. Onderstaand een kort overzicht.

Thema’s die twee keer werden genoemd:

 • (Grotere) sport- en beweegevenementen;
 • Topsport en talentontwikkeling;
 • Sportaccommodaties.

Thema’s die één keer werden genoemd:

 • Economische waarde van sport/Sport en economie;
 • Gezondheidswaarde van sport en bewegen/Gezonde actieve leefstijl;
 • Sport en onderwijs;
 • Sport en bewegen in de openbare ruimte/Beweegvriendelijke omgeving;
 • Aangepast sporten.

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Een nieuwe uitdaging voor scholen

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Zijn we in staat om anders naar kinderen te kijken?

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Stap voor stap Passend Onderwijs beter maken voor leerlingen

Passend Onderwijs is, zes jaar na de invoering ervan, nog steeds in ontwikkeling. De discussie in de Tweede Kamer en de 25 maatregelen die minister Slob heeft aangekondigd om Passend Onderwijs te verbeteren, laten dit ook zien. "Gooi niet alles over de kop, maar laten we stap voor stap verder gaan om Passend Onderwijs beter te maken voor de leerli

Leefbaarheid

Trendbureau gaat CBS-cijfers Brede Welvaart vertalen naar Drentse context

Brede Welvaart gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat over alles dat het leven de moeite waard maakt. De principes van Brede Welvaart worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onz

Geen categorie

Drents Panel geeft stem aan inwoners van Drenthe

Hoe kijken de inwoners van Drenthe aan tegen het wonen, werken en leven in Drenthe? En welke impact heeft de coronapandemie op de Drentse samenleving? Met het Drents Panel kunnen we de mening van de inwoners van Drenthe laten horen aan politici en beleidsmakers. Op 7 oktober 2020 stemde het Drents parlement in met een samenwerking met Trendbureau D

Publicaties

Laaggeletterdheid

Gemeente Noordenveld pakt laaggeletterdheid opnieuw aan // DvhN

Laaggeletterdheid

Checklist digitale toegankelijkheid

Laaggeletterdheid

Zes Drentse gemeenten bundelen krachten in strijd tegen laaggeletterdheid