Beleidsanalyse

Resultaten beleidsanalysetool

In het kader van de Regionale Sport Toekomstverkenning (RSTV) Drenthe hebben alle 12 gemeenten in Drenthe de beleidsanalysetool ingevuld. De belangrijkste resultaten omvatten:

 • Stand van zaken huidige beleidsnota’s sport en bewegen;
 • Mate van samenwerking met andere beleidsterreinen;
 • Belangrijkste beoogd resultaat van sportbeleid in de gemeenten;
 • Belangrijkste thema’s in gemeentelijk beleid sport en bewegen;
 • Thema’s waar op dit moment (ook) bovenlokaal/regionaal invulling aan wordt gegeven.

Huidige beleidsnota's sport en bewegen

Wat is een beleidsanalysetool? - meer informatie
De beleidsanalysetool is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in het huidige beleid. Naast het beleidsterrein sport worden ook aan sport en bewegen gerelateerde beleidsinspanningen op het terrein van gezondheid, gezondheidszorg, onderwijs, stedenbouw, infrastructuur en milieu meegenomen.

Uit de beleidsanalyse bleek dat 3 van de 12 gemeenten een actuele nota Sport en Bewegen hebben. In 4 gemeenten is sport en bewegen als thema opgenomen in domein overstijgende nota’s. Het thema sport en bewegen lijkt ook een plek te krijgen in steeds meer andere nota’s. Met name in nota’s op het gebied van sociaal domein/welzijn en gezondheid. In 4 gemeenten werd op het moment dat de beleidsanalysetool werd ingevuld gewerkt aan een nieuwe nota Sport en Bewegen. Dit was in Borger-Odoorn, Coevorden, Meppel en Midden-Drenthe.

 

Mate van samenwerken met andere beleidsterreinen

De meeste Drentse gemeenten werken samen in het bepalen van sport- en beweegbeleid. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar samenwerking met de beleidsdomeinen gezondheid, onderwijs en welzijn.

Belangrijkste beoogde resultaat sport- en beweegbeleid

Uit de beleidsanalyse bleek dat bevorderen van gezondheid het belangrijkste beoogd resultaat is van het sportbeleid bij gemeenten. Dit stond bij 6 gemeenten op de eerste plaats, bij 4 gemeenten op de tweede plaats en bij 2 gemeenten op de derde plaats. Een duidelijke nummer twee is het bevorderen van bewegen in de openbare ruimte. Daarnaast bleek economische impact niet of van beperkt belang te zijn in de regio Drenthe.

Thema's in gemeentelijk sport- en beweegbeleid in Drenthe

Bovenstaande figuur geeft de belangrijkste thema’s weer voor gemeentelijk sport- en beweegbeleid in Drenthe. De twee belangrijkste thema’s zijn de gezondheidswaarde van sport en bewegen / actieve leefstijl en sport en beweegstimulering. In het verleden (bron: landelijke Monitor Lokaal Sportbeleid, 2016) was sportaccommodaties het belangrijkste thema.

Thema's met invulling (deels) bovenlokaal/regionaal

Aan de gemeenten is ook gevraagd welke thema’s met name bovenlokaal of regionaal zouden moeten worden opgepakt. De antwoorden die door gemeenten werden gegeven in de beleidsanalysetool waren zeer divers. Onderstaand een kort overzicht.

Thema’s die twee keer werden genoemd:

 • (Grotere) sport- en beweegevenementen;
 • Topsport en talentontwikkeling;
 • Sportaccommodaties.

Thema’s die één keer werden genoemd:

 • Economische waarde van sport/Sport en economie;
 • Gezondheidswaarde van sport en bewegen/Gezonde actieve leefstijl;
 • Sport en onderwijs;
 • Sport en bewegen in de openbare ruimte/Beweegvriendelijke omgeving;
 • Aangepast sporten.

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Corona

Herstel en perspectief na corona in Drenthe

Laaggeletterdheid

Even terugblikken: de bondgenotenavond 2021

Leefbaarheid

Brede Welvaart: waar gaat het over?

De grote maatschappelijke uitdagingen in Drenthe onderstrepen het belang van een breed welvaartsperspectief. Brede welvaart vraagt van bestuurders en beleidsmakers een nieuwe manier van kijken naar de samenleving. Integraal, met oog voor alles wat voor onze inwoners van waarde is: zoals hoe schoon de lucht is die we inademen, hoe gezond we zijn, ho

Overig nieuws

Drents Panel biedt inzicht in de mening en opvattingen van Drenten

Hoe kijken inwoners van Drenthe aan tegen het wonen, werken en leven in de provincie? Hoe kijken zij naar klimaat, duurzaamheid en de energietransitie? En welke impact heeft de coronapandemie op de Drentse samenleving? Om antwoord te krijgen op dit soort vragen leggen wij het Drents Panel veelvuldig vragenlijsten voor. Op deze manier kan de stem v

Laaggeletterdheid

Conferentie Taal & Gezondheid

Het herkennen van een laaggeletterde cliënt vraagt om bewustwording, het bespreken ervan om de juiste gespreksvaardigheid en er is concrete informatie nodig over het omgaan met en het doorverwijzen van laaggeletterde cliënten. Waar heeft u behoefte aan? Welke handvatten wilt u krijgen? Op woensdag 22 september 2021 organiseren Healthy Ageing Netw

Publicaties

Corona

Publicatie Herstel & perspectief na corona

Laaggeletterdheid

Veel laaggeletterden stopten met taal- of rekencursus tijdens corona

Laaggeletterdheid

Opinie: Laaggeletterdheid moet in het regeerakkoord.