Beleidsanalyse

Resultaten beleidsanalysetool

In het kader van de Regionale Sport Toekomstverkenning (RSTV) Drenthe hebben alle 12 gemeenten in Drenthe de beleidsanalysetool ingevuld. De belangrijkste resultaten omvatten:

 • Stand van zaken huidige beleidsnota’s sport en bewegen;
 • Mate van samenwerking met andere beleidsterreinen;
 • Belangrijkste beoogd resultaat van sportbeleid in de gemeenten;
 • Belangrijkste thema’s in gemeentelijk beleid sport en bewegen;
 • Thema’s waar op dit moment (ook) bovenlokaal/regionaal invulling aan wordt gegeven.

Huidige beleidsnota's sport en bewegen

Wat is een beleidsanalysetool? - meer informatie
De beleidsanalysetool is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in het huidige beleid. Naast het beleidsterrein sport worden ook aan sport en bewegen gerelateerde beleidsinspanningen op het terrein van gezondheid, gezondheidszorg, onderwijs, stedenbouw, infrastructuur en milieu meegenomen.

Uit de beleidsanalyse bleek dat 3 van de 12 gemeenten een actuele nota Sport en Bewegen hebben. In 4 gemeenten is sport en bewegen als thema opgenomen in domein overstijgende nota’s. Het thema sport en bewegen lijkt ook een plek te krijgen in steeds meer andere nota’s. Met name in nota’s op het gebied van sociaal domein/welzijn en gezondheid. In 4 gemeenten werd op het moment dat de beleidsanalysetool werd ingevuld gewerkt aan een nieuwe nota Sport en Bewegen. Dit was in Borger-Odoorn, Coevorden, Meppel en Midden-Drenthe.

 

Mate van samenwerken met andere beleidsterreinen

De meeste Drentse gemeenten werken samen in het bepalen van sport- en beweegbeleid. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar samenwerking met de beleidsdomeinen gezondheid, onderwijs en welzijn.

Belangrijkste beoogde resultaat sport- en beweegbeleid

Uit de beleidsanalyse bleek dat bevorderen van gezondheid het belangrijkste beoogd resultaat is van het sportbeleid bij gemeenten. Dit stond bij 6 gemeenten op de eerste plaats, bij 4 gemeenten op de tweede plaats en bij 2 gemeenten op de derde plaats. Een duidelijke nummer twee is het bevorderen van bewegen in de openbare ruimte. Daarnaast bleek economische impact niet of van beperkt belang te zijn in de regio Drenthe.

Thema's in gemeentelijk sport- en beweegbeleid in Drenthe

Bovenstaande figuur geeft de belangrijkste thema’s weer voor gemeentelijk sport- en beweegbeleid in Drenthe. De twee belangrijkste thema’s zijn de gezondheidswaarde van sport en bewegen / actieve leefstijl en sport en beweegstimulering. In het verleden (bron: landelijke Monitor Lokaal Sportbeleid, 2016) was sportaccommodaties het belangrijkste thema.

Thema's met invulling (deels) bovenlokaal/regionaal

Aan de gemeenten is ook gevraagd welke thema’s met name bovenlokaal of regionaal zouden moeten worden opgepakt. De antwoorden die door gemeenten werden gegeven in de beleidsanalysetool waren zeer divers. Onderstaand een kort overzicht.

Thema’s die twee keer werden genoemd:

 • (Grotere) sport- en beweegevenementen;
 • Topsport en talentontwikkeling;
 • Sportaccommodaties.

Thema’s die één keer werden genoemd:

 • Economische waarde van sport/Sport en economie;
 • Gezondheidswaarde van sport en bewegen/Gezonde actieve leefstijl;
 • Sport en onderwijs;
 • Sport en bewegen in de openbare ruimte/Beweegvriendelijke omgeving;
 • Aangepast sporten.

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Vrijheid in planning bij thuisonderwijs was fijn, maar leerlingen krijgen betere uitleg in de klas

Zorg

Meerjarenagenda Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

Laaggeletterdheid

Uitnodiging Bondgenotencafé Geletterd Drenthe op 20 april

Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe nodigt jullie van harte uit voor het bondgenotencafé op: dinsdag 20 april van 15.30 uur – 17.00 uur, digitaal (link volgt na aanmelding). Corona heeft invloed op ons allemaal, uiteraard ook op de professionals die werken met laaggeletterden. Trendbureau Drenthe presenteert het onderzoek waarb

Armoede

Handreiking voor beleid en ondersteuning bij generatiearmoede in nieuw feitenblad

Tussen families in generatiearmoede bestaan grote onderlinge verschillen. Beleid en ondersteuning zouden daar meer rekening mee moeten houden. Dit is de gedachte achter en in het nieuwe feitenblad van Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In het feitenblad illustreren zeven families Lukkien deze ged

Zorg

Symposium “Samen op weg naar de beste Drentse dienstverlening aan ouderen!” op 22 april 2021

 Datum:    donderdag 22 april  Tijdstip: 14:30 – 17.00 uur  Locatie:     online  Genodigden: Ouderen, zorg- en welzijn bestuurders, beleidsmakers, huisartsenzorg, verzorgenden, (wijk)verpleegkundigen,  gemeenten, provincie, woningcorporaties   Op donderdag 22 april organiseert de Alliantie Drentse

Publicaties

Armoede

Feitenblad Diversiteit in generatiearmoede

Zorg

Rapport Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe 2020

Laaggeletterdheid

Kwart basisschoolleerlingen haalt minimale niveau schrijfvaardigheid niet // Nu.nl